Jdi na obsah Jdi na menu
 


Voda - 1. část

18. 7. 2011

 

Voda - 1. část

27869Y2I.jpgVoda slouží životu. Chceme-li se dozvědět více o životě, musíme se nejdříve dozvědět více o vodě. Působí na zdraví, duševní stav člověka, krajinu i veškerý život mnohem víc, než si většinou myslíme. Na vlastnosti vody nemá vliv jen znečištění, ale i její původ, lidské emoce a myšlenky. Co od nás voda požaduje? Pro začátek pochopení a změnu v myšlení...

Život vznikl z rytmického pohybu, a proto je rytmický pohyb znamením života. Tam, kde se rytmus a pohyb vytrácí, zaniká také život. Různé zevní podoby života se utvářejí na základě různých druhů vnitřního pohybu. Stupňování tohoto vnitřního pohybu se navenek jeví jako vývoj.

Na zemi je jediná látka, která stojí bezvýhradně ve službách života: voda. Její služba je skromná a nenápadná. Proto jí ve svém životě, v protikladu k jejímu nesmírnému významu, nevěnujeme prakticky žádnou pozornost. Stala se pro nás všední tekutinou, která komfortně vytéká z vodovodního kohoutku. Můžeme ji pít a používat k odplavení nečistot. Pijeme ji, protože věříme, že je pitná. Věříme, že existují lidé, kteří to zařídí. Ačkoliv víme, že získání takové vody není dnes vůbec snadné, nepovažujeme to za svoji starost. Podobně si neděláme starosti ani se svými odpady. Důležité je pro nás pouze to, aby nám zmizely z očí. Voda do našeho života jednoduše přitéká a zase z něj odtéká. To je návyk, který bychom měli změnit, neboť mu chybí odpovědnost. Nejsme totiž jen konzumenty vody, nýbrž jejími spolutvůrci. Skutečnost, že voda i se špínou odteče dříve, než si stačíme cokoliv uvědomit, způsobuje, že se ani nesnažíme něco si uvědomit. Voda nám zmizí z očí a my se nezabýváme otázkou, zda utrpěla. Proto jsme si dlouho mohli připadat nevinní a nezúčastnění.

Hledisko dobře zásobovaných bezstarostných konzumentů nám brání v tom, abychom si všimli jedné pozoruhodné věci: že voda je zvláštní. Voda je bezesporu nejzáhadnější a nejrozporuplnější substancí naší planety. Je všudypřítomná, zdánlivě nevyzpytatelná a přitom pro život naprosto nezbytná.

Voda slouží životu na zemi. Její služba spočívá v zrcadlení. Voda se zříká svého tvaru a tím se stává základem veškerého formování. Voda se zříká vlastního pohybu a tím se stává nositelkou pohybu. Voda se zříká svého vlastního rytmu a tím se stává nositelkou rytmů. Voda se zříká své stability a tím se stává základem stability živého i neživého světa. Jediné, čeho se voda nezříká, je věrnost životu.

Chceme-li se dozvědět více o životě, musíme se nejdříve dozvědět více o vodě. Chceme-li zachovat život, musíme zachovat vodu, neboť bez vody by na zemi nebylo zrcadlení života.

Ačkoliv je náš život tak úzce spjat se stavem vody, je až s podivem, jaký nezájem voda vzbuzuje. Teprve v okamžiku, kdy nám voda přestává sloužit podle našich představ, voda_05snažíme se narychlo zjednat nápravu. Povodně nebo vysychání vodních zdrojů nás dokáží vyburcovat ke krátkozrakým opatřením, která nám na chvíli darují pocit, že jsme zase všechno zvládli - jako již tolikrát předtím. Ano, již tolikrát předtím jsme to zvládli úplně stejně - bez jakéhokoliv porozumění vodě, bez jakéhokoliv porozumění životu. Proto se v budoucnu musí vždy znovu prokázat jako nesmyslná a marná všechna opatření, která mají vodu přimět k poslušnosti. Život se nedá spoutat nevědomostí, neboť je to on, který diktuje zákony. Chceme-li žít s vodou v míru, a to bychom měli chtít, zbývá jediná možnost: naučit se ji ctít a chránit. Situace je tedy opačná, než jsme si představovali. To my se musíme bezvýhradně vodě podřídit, nikoliv voda nám! Nastal proto čas, abychom se zajímali o to, co od nás voda požaduje.

Pochopit vodu však v první řadě znamená zříci se dosavadních představ o ní. Teprve potom bude možné doufat v přijetí takových opatření, která vodě opravdu pomohou. Prvním krokem každého ozdravného procesu je změna v myšlení člověka. Tento článek má být příspěvkem k provedení tohoto kroku.
Není voda jako voda

Proměnlivost vody zřetelně vyjadřuje skutečnost, že voda nemá žádnou vlastní frekvenci, nýbrž vstřebává elektromagnetická záření okolního světa, uchovává je a předává dál. Tato skutečnost se může stát požehnáním nebo také kletbou. Změny elektromagnetické frekvence vody způsobují nejenom toxické látky, nýbrž také lidské emoce a myšlenky. Současně dochází i k odpovídajícím změnám prostorové organizace vody. Tyto změny se okamžitě projevují v poruchách chemických reakcí vody s jinými látkami. Životu prospěšné chemické reakce mohou být tímto způsobem zpomaleny nebo dokonce zastaveny, zatímco počet nevhodných a nebezpečných chemických reakcí může narůstat. Výsledkem je degenerace organismu, ztráta regeneračních a obranných schopností a nárůst rizika výskytu nebezpečných mutací se všemi důsledky.

Elektromagnetická frekvence vody je tedy jedním z fyzikálních ukazatelů jejího biologického stavu. Naznačuje, jakým způsobem bude voda působit na živý organismus. Spektroskopická vyšetření vody z lidských tkání ukazují na značné rozdíly v závislosti na tělesném stavu člověka - frekvenční spektrum vody v tělesných tekutinách zdravého člověka se liší od frekvenčního spektra nemocného nebo umírajícího člověka. To ovšem znamená, že nemoc může být do jisté míry vyvolána i vodou samotnou, pokud již tato voda obsahuje elektromagnetické frekvence příslušného onemocnění. Proto bychom si měli uvědomit, že již při pití vody přijímáme zdraví, nemoc nebo také smrt, neboť tato voda se stává součástí našeho těla a bude v něm neodchylně působit podle přinesené kvality. Pít nevhodnou vodu je tedy nejsnazší způsob, jak předčasně zestárnout, dospět k nemoci a zemřít.

Každý zná větu: Voda je život. Je pravdivá, protože život si bez vody nelze představit. Nesmírný význam vody lze vytušit již jen z následujících faktů. Plodová voda obklopuje rostoucí tělo v prvních fázích jeho vývoje. Tělo novorozeného dítěte se skládá přibližně z 90 % vody, tělo dospělého ze 70 % a tělo umírajícího člověka z 50 % vody. Je tedy nanejvýš zřejmé, že obsah vody v lidském těle klesá s postupujícím věkem. Obsah vody v těle zdravého člověka tak zřetelně souvisí se schopností regenerace. Ta se s přibývajícími léty snižuje.

Zajímavé je rovněž rozložení vody v lidském těle. Přibližně 2/3 tělesné vody se nacházejí přímo v buňkách, 1/3 se nachází mimo ně. Z toho připadá asi 20 % na pojivové tkáně a 8 % na tekutiny v cévách (krev v krevním oběhu a lymfa v lymfatickém oběhu). Kromě toho se voda nachází i v mezibuněčných prostorech, především v tukové tkáni. Významnou měrou se voda podílí také na složení mozku - náš mozek obsahuje asi 85 % vody. V tomto směru je zřejmé, že pitím kvalitní vody lze účinně podporovat léčbu poruch paměti, koncentrace a dalších projevů nedostatečné funkce mozku.

voda_07V uvedeném ohledu jsme tedy tvorové složení doslova z vody. Přitom se voda v našem těle neustále obměňuje. Ačkoliv nelze vyjmenovat všechny její funkce, řekněme si alespoň některé z nich:

1. Voda vytváří prostředí, v němž se odehrávají veškeré další životní procesy. Průběh těchto procesů závisí na její kvalitě.

2. Voda je nepostradatelný přímý účastník velkého množství chemických reakcí probíhajících v lidském těle. Je-li poškozena, nemohou tyto reakce probíhat přirozeným a snadným způsobem, který za normálních okolností přináší organismu možnost zotavení. Organismus přestává fungovat rytmicky, neboť se snaží toto váznutí vyrovnat trvalou činností.

3. Voda je hlavní transportní prostředek lidského těla. S její pomocí se každé buňce těla dostává trvalého přílivu všech potřebných látek, stejně jako jsou s její pomocí odstraňovány odpadní látky. Tuto skutečnost dokumentují následující údaje: V průběhu 24 hodin proteče naším mozkem přibližně 1 400 litrů krve, našimi ledvinami asi 2 000 litrů krve. Každý den vyloučíme 1,5 - 2,5 litru vody. Prostý nedostatek vody, způsobený nedostatečným příjmem tekutin, zvýrazní tělesné pochody, které jsou typické pro stáří a nemoc: vysychání buněk, hromadění toxických látek a jejich ukládání v cévách a jiných tkáních, zpomalení regenerace atd. Z tohoto důvodu je třeba dbát na dostatečný, avšak nikoliv přehnaný příjem tekutin.

4. Voda je hlavním komunikačním prostředkem lidského těla. Jejím prostřednictvím jsou vzájemně propojeny všechny buňky těla. To je základním předpokladem pro jejich spolupráci, jejímž výsledkem je soudržnost těla, projevující se dobrým zdravotním stavem.

5. Voda je základním komunikačním prostředkem, který nás spojuje s okolním světem. Jejím prostřednictvím přijímáme nesčetné množství informací, tzn. energií nebo sil, které tímto způsobem vstupují do našeho organismu a také do naší duše. Naše zdraví je proto ve velké míře závislé na tom, zda je voda v našem těle schopna tyto pomocné vlivy v plném rozsahu a nezkresleně pojmout. Výraznější poškození tělesné vody vede, obrazně vyjádřeno, k vyhladovění u prostřeného stolu. Organismus již nedokáže tyto nutné udržující síly přijmout, přestože je jimi obklopen. Špatný stav vody v těle se stává potom naopak pozvánkou pro neharmonické a škodlivé vlivy, které jej poškozují.

6. Voda vytváří předpoklad pro komunikaci mezi duchem a tělem. Pozemský život je možný pouze za předpokladu, že je vytvořen energetický most mezi tělem a duchem. Existence tohoto mostu umožňuje správné ovládání těla. V tomto směru hraje podstatnou úlohu lidská krev, jejímž prostřednictvím se obraz vnitřního života přenáší do tělesné roviny a napomáhá zde vytvořit stav zdraví nebo naopak nemoci. Je-li tělesná voda poškozena, ztrácí duše člověka správný kontakt se svým tělem a nemůže ho již správně ovládat. Tělo se stává pro duši hůře dosažitelným. V důsledku toho je také zranitelnější, neboť je bez potřebné ochrany vydáno všem nepříznivým vlivům.

7. Voda je nositelkou rytmů lidského těla, které jsou odrazem přírodních a vesmírných rytmů. Poškození vody v lidském těle má za následek úpadek všech rytmů, neboť voda ztrácí schopnost čisté rezonance. Lidské tělo tak zůstává stranou rytmických energetických proměn přírody, ačkoliv do nich musí být začleněno, má-li zůstat zdravé. Porucha rytmů si vynucuje chorobnou jednostrannou kompenzaci, která dříve nebo později musí vyústit v onemocnění.


Zdroj: www.svetgralu.cz, autor: MUDr. Jan Palouček

Převzato z www.cestyksobe.cz